Skip navigation
Materiale

Katalog për Këshilla dhe Ndihmë për Viktimat e Dhunës në Familje

Katalogu për Këshilla dhe Ndihmë për Viktimat e Dhunës në Familje ka për qëllim të ofrojë informacione të qarta dhe të kuptueshme për mjetet dhe burimet e ndryshme në dispozicion të viktimave të dhunës në familje në Kosovë.