Skip navigation
Materiale

Procesi i zhvillimit të buxheteve komunale në Kosovë: Vlerësim krahasues i proceseve të vitit 2012 dhe 2013

Ky raport vlerëson procesin e zhvillimit të buxhetit komunal për vitin 2013 dhe analizon shkallën e përputhshmërisë së institucioneve komunale me kornizën ligjore në krahasim me vitin e kaluar fiskal.