Skip navigation
Materiale

Ligj për kthimin dhe kompensimin e pronës

Ndryshuar me Ligjin Nr. 9388, datë 4.5.2005 dhe Ligjin Nr.9583, datë 17.7.2006