Skip navigation
Materiale

Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe kundër dhunës në familje

Projekti është zbatuar nga Njësia e Barazisë Gjinore dhe Shoqërisë Civile pranë Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europë, Prezenca në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.