Skip navigation
124788
Armenian
124788
Yes
No
Սոցիալական մեդիան տեղեկատվության աղբյուր հայաստանյան լրատվամիջոցների համար. ձևավորվող ստանդարտներ և կիրառվող պրակտիկա
1 October 2014
Հետազոտությունը իրականացրել է "Ռեգիոն" հետազոտական կենտրոնը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Այն նպատակ ունի պարզելու, թե ինչպես են ավանդական լրատվամիջոցները օգտվում սոցիալական մեդիայից և թե դա ինչպես է անդրադառնում լրատվության որակի վրա: Հետազոտության տեղեկատվությունը հիմնված է հեռուստատեսության, ռադիոյի, առցանց ԶԼՄ-ների մոտ 100 ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների, ինչպես նաև 9 ավանդական ԶԼՄ-ների լուսաբանման մոնիթորինգի վրա:
files/images/hires/9/4/124797.png
Social Media as a Source of Information for Armenian Media: Developing Standards
Yes
124804
English
124804
Yes
No
Vacancy notice: National Expert on Gender Issues in Anti-Trafficking Sphere. Application deadline: 08 October 2014

National Expert on Gender Issues in Anti-Trafficking Sphere to do a briefing for Ukrainian anti-trafficking NGOs on the incorporation of gender aspects into their work with governmental partners and victims of trafficking in human beings.

1 October 2014
files/images/hires/c/2/116945.png
Generic cover
Yes
124612
English
Yes
No
Speech by OSCE Representative on Freedom of the Media at 80th PEN International Congress
30 September 2014
Keynote speech by OSCE Representative on Freedom of the Media, Dunja Mijatovic, at 80th PEN International Congress.
files/images/hires/c/2/116945.png
Generic cover
Yes
124501
English
124501
Yes
No
Human Rights and the Fight against Terrorism
29 September 2014
Statement by Thomas Wuchte, Head on Anti-Terrorism Issues in the OSCE Transnational Threats Department, at the 2014 Human Dimension Implementation Meeting held in Warsaw on 22 September - 3 October 2014.
files/images/hires/c/2/116945.png
Generic cover
Yes
124529
English
Yes
No
Prosecutors and Hate Crimes Training (PAHCT) Programme Description
29 September 2014
Prosecutors and Hate Crimes Training (PAHCT) is a programme designed to improve responses to hate crimes by prosecutors. PAHCT is tailored to the needs and experiences of each country in which it is used. This programme is short, compact and flexible. It is designed to be integrated into existing training efforts and to draw on local resources. The standard PAHCT curriculum is customized to the hate crime context of the implementing state and to the laws and criminal justice procedures. PAHCT is best applied in co-operation with national training institutions for prosecutors and prosecutorial authorities. PAHCT can be delivered as a training of trainers or through training sessions provided directly to prosecutors. The training of trainers lasts three days, while a typical course for prosecutors only takes one and a half days.
files/images/hires/a/c/124526.jpg
Yes
124532
English
Yes
No
Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide
29 September 2014
Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide was written in cooperation with the International Association of Prosecutors to improve the investigation and prosecution of hate crimes across the OSCE region. The guide is relevant to different legal systems and legislative frameworks and complements ODIHR’s Prosecutors and Hate Crime Training (PAHCT). This guide aims to explain the impact of hate crimes by highlighting their specific features compared with other crimes. It presents the most common issues that arise for prosecutors in dealing with these crimes, with an emphasis on evidence of bias motivation, which is the distinguishing factor in hate crimes.
files/images/hires/1/e/124527.jpg
Yes
124533
English
Yes
No
Hate Crime Data Collection and Monitoring: A Practical Guide
29 September 2014
Hate Crime Data Collection and Monitoring: A Practical Guide was written in co-operation with national experts, partner international organizations and Non-Governmental Organizations with responsibility for monitoring hate crimes at the national and international levels. It sets out 'Ten Practical Steps' that need to be taken to improve recording systems, to understand the extent of under-reporting and to encourage victims to report hate crimes. It aims to contribute to efforts to fill data gaps and gain a better understanding of the prevalence and impact of hate crime across the OSCE region.
files/images/hires/1/5/124525.jpg
Yes
123941
English
123941
Yes
No
International documents for independent and effective judiciary
26 September 2014
The publication consists of selected worldwide legal opinions, commentaries, and reports, including opinions of the Council of Europe’s Consultative Council of European Judges, and European Court of Human Rights jurisprudence. Not available in English.
files/images/hires/c/2/116945.png
Generic cover
Yes
124426
English
124426
Yes
No
Bosnia and Herzegovina, General Elections, 12 October 2014: Interim Report
26 September 2014
files/images/hires/d/9/121842.jpg
Yes
124433
English
124433
Yes
No
The strategy for development of non-governmental organisations in Montenegro 2014-2016
26 September 2014
The Strategy lays down five principles of co-operation: partnership, transparency, accountability, mutual informing and independence of non-governmental organizations which were pillars for implementation of activities aimed towards improving cooperation between the Government and NGOs.
files/images/hires/b/2/124437.PNG
Cover for publication "The strategy for development of non-governmental organisations in Montenegro 2014-2016"
Yes